THÔNG TƯ

Quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019,

Căn cứ Nghị định sổ 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 nám 20ỉ 7 của Chinh phủ quy đinh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tố chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị cùa Vụ trường Vụ Giáo dục Trung học;

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định vê đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông.

Ngày ban hành:
16/09/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 10
Tháng 11 : 332.320
Năm 2022 : 337.496
Thư viện ảnh
Video Clip
Văn bản mới